Privacy

Privacyverklaring

Het Kruidenpalet, gevestigd aan Kruidentuin 14 3994ZD Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Het Kruidenpalet verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacy verklaring tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je de nieuwsbrief te sturen.

Contactgegevens:
www.hetkruidenpalet.nl
Kruidentuin 14
3994ZD Houten
0624806487

Het Kruidenpalet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier via de website te versturen, in correspondentie en telefonisch

Het Kruidenpalet verwerkt je persoonsgegevens voor
– het verzenden van de gratis nieuwsbrief en/of updates van workshops of lezingen
– het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– te informeren je over wijzigingen van onze diensten en producten
– het afleveren van goederen en diensten
– de afhandeling van je betaling
Het Kruidenpalet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Je ontvangt indien gewenst een factuur voor eigen administratie. Hierop staan naast naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ook datum, notanummer, factuurbedrag en een omschrijving van de gekochte producten.

Het Kruidenpalet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Op de website worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Het Kruidenpalet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Daarnaast zijn we wettelijk verplicht administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Het Kruidenpalet geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacy verklaring worden beschreven.

Het Kruidenpalet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvang je mail van Het Kruidenpalet met gratis informatie en inspiratie. We gebruiken hiervoor het mailprogramma Mailerlite. Dat betekent dat Mailerlite je voornaam, achternaam en e-mailadres ontvangt. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.

Als je het contactformulier invult op de website van Het Kruidenpalet geldt er een Verwerkersovereenkomst  met SoHosted Webhosting B.V.. Zij hebben in hun verwerkersovereenkomst afgesproken hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in opdracht van Het Kruidenpalet verwerken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kruidenpalet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@hetkruidenpalet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Het Kruidenpalet vindt je privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op de blog www.hetkruidenpaletvanAtotZ.nl, of op onze social media, zoals Facebook en LinkedIn – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Het Kruidenpalet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je  desondanks het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@hetkruidenpalet.nl

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018

♦ annettevanderswaluw@hetkruidenpalet.nl – (06) 248 06 487 ♦