Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Kruidenpalet juli 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand tussen de consument die een product of studietraject afneemt (hierna te noemen ‘u’) en HET KRUIDENPALET die de producten en opleidingsmogelijkheden verzorgt.

HET KRUIDENPALET gaat ervan uit dat u actief aan workshops en studietrajecten deel zult nemen. U mag van HET KRUIDENPALET verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau wordt aangeboden. HET KRUIDENPALET zal zich inspannen om u in staat te stellen studietrajecten met succes af te ronden.

 1. a. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een studietraject van HET KRUIDENPALET gaat u een overeenkomst aan voor de duur van het studietraject zoals vermeld bij het aangaan van de overeenkomst en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor een studietraject specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

De informatie van studietrajecten vindt u op de website van HET KRUIDENPALET. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

De overeenkomst komt tot stand zodra HET KRUIDENPALET uw inschrijving heeft ontvangen en HET KRUIDENPALET de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u daar direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail. Indien de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging ook per e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

 1. b. Wachtlijst en volgorde afhandeling

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u bericht na uw aanmelding.

 1. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan een studietraject van HET KRUIDENPALET, tenzij anders is vermeld op onze website.

 1. a. Betalingsvoorwaarden studietrajecten Het Kruidenpalet

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden voor het aanbod van workshops en studietrajecten. Zodra u zich heeft aangemeld voor een studietraject bent u betalingsplichtig . U ontvangt een bevestiging van de aanmelding met daarin de bankgegevens.

Uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt. Als u zich korter dan 10 werkdagen voor aanvang van het studietraject/workshop aanmeldt dient u het verschuldigde bedrag direct over te maken. De gevraagde vergoeding voor producten en studietrajecten vindt u op de website van HET KRUIDENPALET.

Bij betaling in termijnen bent u ten allen tijde gehouden alle overeengekomen maandelijkse termijnen te voldoen ook als deze termijnen doorlopen na beëindiging van het studieprogramma. HET KRUIDENPALET garandeert u dat uw lesgeld tijdens het studietraject niet wordt gewijzigd. U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. HET KRUIDENPALET zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is HET KRUIDENPALET gerechtigd nalatigheidsinteresten en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De nalatigheidsinteresten mogen in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en bedragen 8% op jaarbasis.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan HET KRUIDENPALET de toegang tot de lessen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien HET KRUIDENPALET een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting ten aanzien van producten, studietrajecten en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

 1. b. Annuleringsvoorwaarden studietrajecten/workshops HET KRUIDENPALET

Annulering kan alleen schriftelijk (per brief) of per e-mail worden gedaan via het volgende adres:

HET KRUIDENPALET
Gravenborch 56
3992 CC Houten
E-mail: welkom@hetkruidenpalet.nl

De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald:
Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang van studietrajecten/workshops wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van studietrajecten/workshops bent u verplicht de volledige kosten van studietrajecten/workshops te betalen, evenals bij annulering op de dag van de workshop of studietraject.
Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van de kosten plaats.

HET KRUIDENPALET behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. U wordt hier uiterlijk 1 week voor aanvang van op de hoogte gesteld. U kunt ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.
Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal HET KRUIDENPALET zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

 1. c. Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. U meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

 1. a. Studieduur, data en serviceduur

De opleidingsdata en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten of verandering in de opleiding) worden verplaatst. HET KRUIDENPALET zal u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat aan alle bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen verplichtingen is voldaan en de studieduur is verstreken.

Het KRUIDENPALET houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren als blijkt dat dit het studietraject ten goede komt voor alle deelnemers.

 1. Tussentijdse beëindiging

Bij HET KRUIDENPALET schrijft u zich in voor het volledige programma van het studietraject. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde onmogelijk.

 1. Verzendkosten

Indien lesmateriaal dient te worden opgestuurd, zijn de verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van HET KRUIDENPALET. Alle postzendingen aan HET KRUIDENPALET dienen door u voldoende te worden gefrankeerd en opgestuurd naar HET KRUIDENPALET.

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van het studietraject waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij HET KRUIDENPALET (voor zover van toepassing).

 1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op het studietraject is Nederlands recht van toepassing. Voor zover HET KRUIDENPALET toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van HET KRUIDENPALET beperkt tot vergoeding van de directe schade.

De aanbevelingen op de website, bij de producten en de studietrajecten zijn naar beste weten opgesteld en gecontroleerd door HET KRUIDENPALET, maar kunnen geen garantie geven. De aanbevelingen voor de voeding en het gebruik van specerijen en voedingsmiddelen die hier worden gepresenteerd, kunnen geen bezoek aan een arts vervangen. Iedere aansprakelijkheid van HET KRUIDENPALET voor schade aan de gezondheid alsmede persoonlijke, eigendoms- en eigendomsschade is uitgesloten.

 1. Bescherming persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in de (klanten)administratie. HET KRUIDENPALET zal daarbij uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van HET KRUIDENPALET of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan HET KRUIDENPALET laten weten. HET KRUIDENPALET verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

♦ annettevanderswaluw@hetkruidenpalet.nl – (06) 248 06 487 ♦